Everything is sucks

Maxine Lund (via polskie-zdania)

(via niebieska-hortensja)

Posłuchaj. Gdybyś mnie zdobył, nie miałbyś pojęcia, co ze mną robić.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter