Everything is sucks

(via zyjee-cicho-krwawiac)

(via mysli-samobojcze)

Chciałbym żebyś była na zawsze,a nie na 5 minut.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter